Kursy walut
Data: 2017-12-12
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
EUR 1 4.10 4.30 4.08 4.33
USD 1 3.49 3.66 3.47 3.69
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 1,66%
Średni WIBOR 3M: 1,73%
Średni WIBOR 6M: 1,81%

 

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

 

Depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych (tj. z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 roku (t.j. Dz. U. nr 84 z 2009 r. poz. 711  z  póź. zm.).


Wysokość gwarancji:
Kwota depozytów nie przekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

 

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 osób fizycznych,
 osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
 jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają      zdolność prawną,
 szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

 

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

 Skarbu Państwa,

 instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

 kadry zarządzającej bankiem oraz głównych właścicieli banku,

 osób posiadających pakiet 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub

  udziału w kapitale zakładowym na warunkach określonych w/w ustawą.

 

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo – rozliczeniowych) jednej osoby w Banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarantowana do wysokości gwarancji.

Niezależnie od waluty depozytu, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu średniego NBP z dnia spełnienia warunków gwarancji*.

 

Terminy wypłat:
Środki gwarantowane wypłacane są przez zarządcę lub syndyka masy upadłości           w ciągu 20 dni roboczych od dnia spełnienia warunków gwarancji* w miejscach        i  terminach podanych do wiadomości publicznej. Następnie przez 5 lat od dnia spełnienia warunków gwarancji, należne środki są wypłacane w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Tak, stanowi ona nadal wierzytelność deponenta do banku. Po ogłoszeniu upadłości banku kwota ta może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w ramach postępowania upadłościowego. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszenie upadłości banku.

W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nabywca przejmuje zobowiązania wobec posiadaczy rachunków bankowych.

 

Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane?

Środki gwarantowane wypłacane są przez zarząd komisaryczny, podmiot uprawniony do reprezentacji** lub podmiot, z którym Zarząd Funduszu zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane przez Fundusz przez 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

* dzień wskazany w decyzji KNF, jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości

** dotyczy oddziału instytucji kredytowej, o ile przystąpiła ona do obowiązkowego systemu gwarantowania

Szczegółowe informacje

na temat systemu gwarantowania

depozytów bankowych można znależć

na stronie internetowej

www.bfg.pl

 

Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/bankowy-fundusz-gwarancyjny.html