Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 0,50%
Średni WIBOR 3M: 0,61%
Średni WIBOR 6M: 0,76%

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6.10.2021r (dalej: „RPP”) podwyższono poziomy stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (dalej: „NBP”), w tym referencyjnej stopy procentowej z 0,5% do 1,25%.

 

Zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej wysokość bazowych stóp procentowych od dnia

4 listopada 2021 roku wynosi:

•           stopa referencyjna: 1,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,50 proc.)

•           stopa lombardowa: 1,75 proc. w skali rocznej (poprzednio 1,0 proc.)

•           stopa depozytowa: 0,75 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,0 proc)

•           stopa redyskonta weksli: 1,30 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,51 proc.)

•           stopa dyskontowa weksli: 1,35 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,52 proc.)

 

Decyzja RPP oznacza, że z dniem 04 listopada 2021 r. zmianie ulega wysokość maksymalnego oprocentowania, tj. odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie.

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP
i 3,5 punktów procentowych, czyli 9,5%.  

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienienie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych, czyli 13,5 % chyba, że strony wprost w umowie zastrzegły, że odsetki za opóźnienie wynoszą wprost „4-krotnośc stopy lombardowej” .

 

 

W praktyce decyzja RPP oznacza możliwość podwyższenia oprocentowania kredytów, w tym kart kredytowych, do maksymalnej wysokości odsetek kapitałowych, tj. do poziomu 9,5%. 

LP

RODZAJ ODSETEK

ALGORYTM

POZIOM ODSETEK

1.

odsetki ustawowe:

 stopa referencyjna NBP (1,25%) plus 3,5 pp.

 1,25% +3,5 % = 4,75 %

2

maksymalne odsetki

dwukrotność  odsetek ustawowych

 2 * 4,75 % =9,5 %

3.

odsetki ustawowe za opóźnienie

stopa referencyjna NBP(1,25%)  plus 5,5 pp.

 1,25% +5,5% = 6,75%

4.

maksymalne odsetki za opóźnienie

dwukrotność  odsetek ustawowych za opóźnienie

 2 * 6,75%=13,5%

 

5.

dla "starego portfela" , tj. do umów zawartych do  31.12.2015, jeśli umowa wprost przewiduje odsetki za opóźnienie w wysokości  4krotności stopy lombardowej stosuje się odsetki za opóźnienie wskazane w umowie, ale nie więcej , niż 2 x odsetki ustawowe za opóźnienie

4 * stopa lombardowa

 4 * 1,75% = 7%

 

 

 

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju jednocześnie informuje, że w przypadku braku zgodyKredytobiorcy na podwyższenie oprocentowania, Kredytobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy kredytu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

 

 

Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/decyzja-rady-polityki-pienieznej-o-podwyzszeniu-stop-procentowych.html