Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 4,75%
Średni WIBOR 3M: 5,48%
Średni 6M:

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 
    
 

1. Bank Spółdzielczy niniejszym informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Posiadacz rachunku ma prawo do złożenia Bankowi reklamacji rozumianej, jako zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank.
 

2. Reklamacja może być złożona w Centrali Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju, adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 1A, w Oddziale Banku oraz w każdej innej placówce Banku obsługującej klientów. Wykaz placówek Banku i ich adresy znajduje się na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju www.bsbuskozdroj.pl
 

3. Reklamacja może być złożona w następujący sposób:
      

1) w formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21  ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Posiadacza rachunku w placówce Banku;
3) w formie elektronicznej – na adres: centrala-bs.buskozdroj@bankbps.pl .
 

4. Reklamacja jest rozpatrywana przez Bank w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanym przypadku, uniemożliwiającym rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, nie później niż w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, przy czym w takim przypadku, Bank przekazuje Posiadaczowi rachunku informację, w której:
 

1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3) określa przewidywany termin (nie dłuższy niż 60 dni od otrzymania reklamacji) rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Posiadacz rachunku zostanie poinformowany przez Bank pisemnie, w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona wyłącznie na wniosek Posiadacza rachunku i na wskazany przez niego adres e-mail.


ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
                                                                                              W BUSKU - ZDROJU

 


 


 


 
Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/informacja-dotyczaca-skladania-i-rozpatrywania-reklamacji.html