Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 4,75%
Średni WIBOR 3M: 5,48%
Średni 6M:

KOMUNIKAT

ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W BUSKU-ZDROJU

 

 Bank Spółdzielczy w Busku – Zdroju informuje, że w bankomatach należących do Banków Spółdzielczych z Grupy BPS wprowadzony został limit wypłat gotówki w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) dla pojedynczej transakcji realizowanej obcą kartą płatniczą.

 

            Powyższy limit nie dotyczy transakcji realizowanych kartami  wydanymi przez Bank Spółdzielczy w Busku – Zdroju i inne banki z Grupy BPS.

 

                                                                                                    Zarząd

Banku Spółdzielczego w Busku - Zdroju

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku – Zdroju nr 16/28/22 z 25.03.2022r.

 

KOMUNIKAT

DOTYCZY AWIZOWANIA WYPŁAT GOTÓWKOWYCH Z RACHUNKÓW BANKOWYCH

 

Informujemy, iż w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju obowiązują następujące zasady dotyczące obsługi gotówkowej:

 

Wypłaty gotówkowe w  Oddziale Banku w Busku-Zdroju:

Wcześniejszego zgłoszenia. (awizowania) przez Klienta wymaga wypłata gotówkowa powyżej kwoty 30.000,00 PLN oraz 1.000,00 EUR lub jej równowartości w innej walucie obcej.

 

Wypłaty gotówkowe w  Oddziale Banku w  Wiślicy:

Wcześniejszego zgłoszenia (awizowania) przez Klienta wymaga wypłata gotówkowa powyżej kwoty 30.000,00 PLN oraz 1.000,00 EUR lub jej równowartości w innej walucie obcej.

 

Wypłaty gotówkowe w punktach kasowych i punktach obsług klienta:

Wcześniejszego zgłoszenia (awizowania) przez Klienta wymaga wypłata gotówkowa powyżej kwoty 10.000,00 PLN

Punkty kasowe i punkty obsługi klienta nie realizują wypłat gotówkowych w walutach obcych.

 

1.    Wypłaty kwot do wysokości limitów określonych powyżej nie podlegają obowiązkowi wcześniejszego zgłoszenia (awizowania).

2.    Wypłaty kwoty powyżej limitów określonych powyżej wymagają każdorazowo wcześniejszego zgłoszenia.

3.    Terminy zgłaszania wypłat gotówkowych w zależności od waluty przedstawiają się następująco:

a)    PLN - do godziny 12.00 na dwa dni robocze przed terminem wypłaty,

b)    EUR/USD - do godziny  9.00 na dwa dni robocze przed terminem wypłaty.

4.    Wskazane powyżej limity dotyczą sumy wypłat gotówkowych w danej walucie z rachunku bankowego prowadzonego przez Bank.

5.    Realizacja wypłaty gotówkowej, która wymagała awizowania następuje w uzgodnionym z Klientem dniu po godz. 14.00.

6.    Realizacja nie awizowanej wypłaty gotówkowej może ulec opóźnieniu, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Posiadacza rachunku w związku z opóźnieniem dokonania wypłaty gotówkowej z powodu braku wcześniejszego jej awizowania.

7.    W odniesieniu do klientów instytucjonalnych, w przypadku nie podjęcia środków z tytułu uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówkowej, Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą Tabelą prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju dla klientów instytucjonalnych.

 

 

Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/komunikat-zarzadu-banku-spoldzielczego-w-busku-zdroju.html