Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 4,75%
Średni WIBOR 3M: 5,48%
Średni 6M:

 

Szablony

Szablony przelewów są wzorcami, które ułatwiają korzystanie z systemu KIRI w przypadku wielokrotnego wykonywania zleceń przelewu na ten sam rachunek. Aby zrealizować przelew z szablonu należy wybrać Przelewy >> Z szablonu. Dla konta korporacyjnego, z szablonów przelewów można utworzyć szablon paczki. Jest to wzorzec do tworzenia paczek przelewów. Aby utworzyć paczkę z szablonu paczki należy wybrać Przelewy >> Szablony paczek.

 

Lista szablonów


Po wybraniu zakładki Szablony wyświetlana jest lista szablonów (w podziale na szablony przelewów standardowych/US i szablony przelewów do ZUS), a poniżej lista zleceń stałych. Domyślnie lista zawiera szablony utworzone dla bieżącego konta. Można wyświetlić szablony ze wszystkich dostępnych kont przez zaznaczenie Wyświetl wszystkie szablony.

 

 

ListListę można filtrować wg:

 • Odbiorcy
 • NRB
 • Nazwy szablonu

Szablony można wyeksportować do pliku (format Elixir0).


Przelewy można usuwać z listy szablonów pojedynczo przez wywołanie zdarzenia Usuń z kolumny Akcja. Można też usunąć grupę wcześniej zaznaczonych przelewów przez wywołanie zdarzenia Usuń zaznaczone.
 

W przypadku dostępu użytkownika do wielu kont mamy możliwość wyświetlenia szablonów tylko z aktualnego konta lub ze wszystkich, do których użytkownik ma dostęp. Jest to przydatne, gdy szablony pełnią funkcję listy odbiorców.
 

Aby tworzyć szablon należy wybrać z menu bocznego typ szablonu. Można tworzyć szablon: standardowy, do US, do ZUS. Można tez wczytać szablony z pliku. Stworzony szablon można używać przy każdym zleceniu przelewu, natomiast zlecenie stałe realizuje się automatycznie:

 • co miesiąc,
 • co dwa miesiące,
 • co kwartał.

Zlecenie może być podpisane jednorazowo. Jeśli nie zostanie podpisane jednorazowo, to przy każdej realizacji zlecenie będzie musiało być podpisane kodem jednorazowym. Oczywiście zawsze istnieje możliwość edycji szablonu i zmiany danych - taka operacja wymaga potwierdzenia kodem jednorazowym.

 

W wersji korporacyjnej na liście szablonów możliwe jest dodanie wybranych szablonów do szablonu paczki.

 

Należy pamiętać, że wszystkie nasze zlecenia będą zrealizowane (zaksięgowane) podczas pracy systemu księgowego banku. W przypadku, gdy data realizacji wypada w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta), realizacja przelewów nastąpi w pierwszy dzień roboczy Banku.

 

Dodawanie szablonu / zlecenia stałego dla przelewu standardowego

 
Poniżej widnieje przykład formularza dla przelewu standardowego. Przy tworzeniu szablonu przelewu standardowego konieczne jest wypełnienie pól określonych jako: Nazwa szablonu, Numer rachunku, Nazwisko (nazwa) odbiorcy, Tytułem. Pozostałe pola są opcjonalne.

 

WAŻNE !!! Aby dodany przelew został użyty jako zlecenie stałe, konieczne jest oznaczenie dnia, w którym będzie zrealizowany, częstotliwości i podanie kwoty. Jeśli dzień miesiąca będzie ustawiony na „0” to zlecenie nie będzie wykonywane (będzie szablonem).  

 

Dodawanie szablonu / zlecenia stałego do US


Tak jak w przelewach, szablon daje możliwość wyboru identyfikatora: NIP, REGON, PESEL, dowód osobisty czy paszport.


W odróżnieniu od szablonu standardowego, szablon dla Urzędu Skarbowego posiada jeszcze dodatkowe pola: Okres, Rok, Typ, Numer i Symbol formularza US.

 

Dodanie szablonu do ZUS

 
System KIRI posiada także formularz szablonu do ZUS. Nie można utworzyć zlecenia stałego do ZUS. Szablon przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawiera te same pola do wypełnienia co formatka przelewu do ZUS. Można zostawić wszystkie kwoty jako 0 i wypełnić je przy tworzeniu przelewu z szablonu.

 

 

Potwierdzanie szablonów

 
Po podaniu prawidłowych informacji do szablonu, dane należy potwierdzić a następnie szablon podpisać lub pozostawić niepodpisany.

 
Zasady używania kodów jednorazowych i kodów SMS są takie same jak dla przelewów.

 
Przy tworzeniu przelewu z szablonu podpisanego, system nie wymaga podpisywania go. Każdy przelew tworzony z szablonu niepodpisanego wymaga podpisu. Każda zmiana w szablonie / zleceniu stałym wymaga podpisania go od nowa. Podpisanie / nie podpisanie szablonu przelewu nie ma znaczenia przy tworzeniu szablonu paczki. Szablon paczki musi być podpisany niezależnie od wchodzących w jego skład przelewów.

 

Z pliku

 

Szablony można również wczytać z pliku.
W tym celu należy

 • kliknąć Przeglądaj
 • wskazać plik z przelewami
 • zatwierdzić Wczytaj plik z szablonami.

Obsługiwane formaty:

 • Elixir0
 • Defcom2000
 • MT950 (XML)

Lista szablonów i szablony paczek

 
Dla konta korporacyjnego można utworzyć szablon paczki. W tym celu należy wybrać listę szablonów, zaznaczyć poszczególne szablony przelewów lub nacisnąć link wybierz wszystkie, a następnie potwierdzić przyciskiem Wybierz zaznaczone do paczki. Po tych czynnościach utworzy się szablon paczki. Listę szablonów paczek można wyświetlić w linku szablony paczek widocznym w menu po lewej stronie.

 

 

Po wejściu w podgląd szablonu paczki otrzymamy listę dodanych do niego szablonów przelewów. Jeżeli szablon paczki nie był podpisany przy tworzeniu, na dole dostępna jest formatka do podpisania. Jeżeli szablon paczki jest podpisany zobaczymy informację o podpisie.

 

f

 

Modyfikacja zawartości szablonu paczki:

 • poszczególne szablony przelewów można usunąć przez wywołanie zdarzenia Usuń szablon w kolumnie Akcja. Usunięcie wszystkich szablonów z szablonu paczki powoduje usunięcie paczki. Usunięcie szablonu z szablonu paczki nie powoduje usunięcia szablonu z Listy szablonów
 • poszczególne szablony przelewów można zmodyfikować przez wywołanie zdarzenia Zmień szablon w kolumnie Akcja. Zmiany mają skutek we wszystkich innych szablonach paczek zawierających modyfikowany szablon. Widoczne są również w źródłowym szablonie przelewu na Liście szablonów.
 • można dodać do paczki nowy szablon przelewu przez wywołanie zdarzenia Dodaj szablon do paczki i wskazanie rodzaju szablonu (Standardowy, do US). Jest to nowy, od początku tworzony szablon. Po zatwierdzeniu zobaczymy go w naszej paczce i na Liście szablonów. Dodanie szablonu przelewu do szablonu paczki już podpisanego powoduje, że wymaga on ponownego podpisania.

Szablon paczki można usunąć wraz z zawartością przez wywołanie zdarzenia Usuń szablon paczki.

 
Nie ma znaczenia, czy dodawane szablony przelewów są podpisane, czy nie - tworzony szablon paczki jest niepodpisany. Można go podpisać przechodząc do Szablony >> Szablony paczek i wybierając interesujący nas szablon paczki. Paczka przelewów wymaga podpisu w zależności od tego, czy jest tworzona z podpisanego szablonu paczki.

 
Jeżeli w szablonie paczki będą szablony przelewów na kwotę 0, utworzenie paczki przelewów nie będzie możliwe. Należy wcześniej zmodyfikować kwotę w szablonie.

  
Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/szablony.html